Polityka prywatności dla klientów bloga kobieceoszczedzanie.pl

Blog kobieceoszczedzanie.pl szanuje prywatność naszych czytelników. Nie udostępniamy powierzonych nam danych osobom trzecim. Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu kontaktu z osobą zainteresowaną wybraną ofertą. Nie wysyłamy do użytkowników wiadomości o charakterze reklamowym.

Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Bolga kobieceoszczedzanie.pl, obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, oraz stanowi załącznik do Regulaminu. 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Eksperci Finansowi Anna Miłek-Mandziej z siedzibą w 67-200 Głogów, ul. Rynek 17 NIP: 692-240-24-83
Kontakt z firmą jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@kobieceoszczedzanie.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod linkiem: https://www.kobieceoszczedzanie.pl/kontakt/.

 1. Inspektor Danych Osobowych

Firma Eksperci Finansowi Anna Miłek-Mandziej nie wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych. Na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych odpowiada właściciel Anna Miłek-Mandziej.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

W celu świadczenia usług zgodnych z profilem działalności firmy Eksperci Finansowi Anna Miłek-Mandziej Blog przetwarza Pana/Pani dane osobowe w niżej opisanych celach, które zawsze są zgodne z prawem.

W celu przedstawienia wstępnej oferty kredytowej wykorzystujemy takie dane jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • wiek,
 • łączny okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy,
 • numer telefonu,
 • źródło dochodu,
 • wysokość dochodu,
 • inne istotne informacje, np. informacja o historii kredytowej, informacja o ilości zapytań w ostatnich 3 miesiącach, punktacja w BIK, aktualna sytuacja kredytowo-finansowa,
 • w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą (okres prowadzenia działalności, wyniki finansowe firmy, informacja o ewentualnych zadłużeniach w ZUS i US, NIP, nazwa).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

(Firma Eksperci Finansowi Anna Miłek-Mandziej przyjmuje, że wypełnienie formularza kontaktowego (https://www.kobieceoszczedzanie.pl/formularz-gotowkowy-konsolidacyjny/ lub https://www.kobieceoszczedzanie.pl/formularz-hipoteczny/) znajdującego się na Blogu kobieceoszczedzanie.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych)

W celu wysyłania wiadomości sms przetwarzamy takie dane, jak:

 • numer telefonu,
 • imię i nazwisko,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

(Firma Eksperci Finansowi Anna Miłek-Mandziej przyjmuje, że wypełnienie formularza kontaktowego (https://www.kobieceoszczedzanie.pl/formularz-gotowkowy-konsolidacyjny/ lub https://www.kobieceoszczedzanie.pl/formularz-hipoteczny/) znajdującego się na Blogu kobieceoszczedzanie.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgodą na otrzymywanie takich wiadomości.)

W celu późniejszego kontaktu z klientem celem zapytania, czy nie jest zainteresowany otrzymaniem nowej oferty przetwarzamy takie dane jak:

 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • wiek,
 • łączny okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy,
 • numer telefonu,
 • źródło dochodu,
 • wysokość dochodu,
 • inne istotne informacje, np. informacja o historii kredytowej, informacja o ilości zapytań w ostatnich 3 miesiącach, punktacja w BIK, aktualna sytuacja kredytowo-finansowa,
 • w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą (okres prowadzenia działalności, wyniki finansowe firmy, informacja o ewentualnych zadłużeniach w ZUS i US, NIP, nazwa).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

(Firma Eksperci Finansowi Anna Miłek-Mandziej przyjmuje, że wypełnienie formularza kontaktowego (https://www.kobieceoszczedzanie.pl/formularz-gotowkowy-konsolidacyjny/ lub https://www.kobieceoszczedzanie.pl/formularz-hipoteczny/) znajdującego się na Blogu kobieceoszczedzanie.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych)

W celu napisania przez Pana/Panią komentarza na Blogu kobieceoszczedzanie.pl przetwarzamy takie dane jak:

 • Imię lub nick podany w komentarzu,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Firmy. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Firmy jest administrowanie stroną internetową);

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli dane te zostały podane) lub ewentualnie nazwę firmy,
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany),
 • numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • IP,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Firmy Eksperci Finansowi Anna Miłek-Mandziej jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili istnieje możliwość wycofania tej zgody.
 2. Jeżeli zainteresowana osoba chciałaby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu wystarczy:
 • wysłać maila lub stosowne pismo bezpośrednio Firmie Eksperci Finansowi Anna Miłek-Mandziej na adres kontakt@kobieceoszczedzanie.pllub drogą pocztową na adres: Eksperci Finansowi Anna Miłek-Mandziej, ul. Rynek 17, 67-200 Głogów z dopiskiem „wycofanie zgody”
 1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od indywidualnej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
 2. Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 3. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
 4. Jeżeli życzy sobie Pan/Pani otrzymywać wiadomości smsem od Spółki, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami). Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zapytaniu wstępnym o produkt, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Pliki cookies

1) Blog kobieceoszczedzanie.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2) Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Eksperci Finansowi Anna Miłek-Mandziej w celu optymalizacji działań.

3) Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

c) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.